П Р И М А Т Е Х Н А БИТОЛА

Проектирање и изведба на индустриски ладилни и термоенергетски постројки

 

 

 

Анализа на комплексниот енергетски систем

Идејно решение

Специјалистичка разработка

Техноекономско оптимално решение

Изводлива инвестициона програма

Реализација

Квалитетен сервис

Prevalec 2

7000 Bitola

Macedonia

To contact us:

Phone: 389 47 254 594

E-mail: slasovski@yahoo.com

Комплексен приод кон енергетиката
ПРИМАТЕХНА